ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr.94/30.09.2004 privind aprobarea Regulamentului Intern al secției de fotbal din cadrul Clubului Sportiv Municipal “Dorna” Vatra Dornei

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 26.09.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.69/2000, a educației fizice și sportului;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și alin.6 lit.”a” pct.6 și art. 46 alin (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale -Republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se modifică anexa 1, Capitolul Recompense și sancțiuni din Regulamentul intern al sectiei de fotbal din cadrul Clubului Sportiv Municipal “Dorna” Vatra Dornei, după cum urmează:

Jucătorii și antrenorii vor primi următoarele prime:

- victorie în deplasare – 40 lei

Jucătorii și antrenorii vor suporta următoarele penalități:

Art. 2 Se modifică anexa 3 la Regulament după cum urmează:

Se constituie Consiliul de Administratie a Clubului Municipal “Dorna” Vatra Dornei, în următoarea componență:

Primar : Constantin Huțanu

Viceprimar :Nicușor Cojocaru

Responsabil cu activitatea fotbalistică : Szekely Mihai

Ilie Crăciunescu –consilier local

Vasile Chiruță - consilier local

Pall Ștefan - consilier local

 

Reprezentanți sponsori : Ciocan Radu

1 reprezentant A.S.Dorna

1 reprezentant al suporterilor

1 reprezentant al sportivilor

Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcția economică și Compartimentul sportiv va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

FEDIUC MILICA

 

Contrasemnează

Pt.Secretarul Municipiului

Jr. Felicia Mezdrea

 

 

 

 

VATRA DORNEI

26.09.2007

NR.156