ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind constituirea unei Comisii de analiză a solicitărilor pentru acordarea sprijinului la construirea de locuințe proprietate personală

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 26.09.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.51/2006 pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală și prevederile Ordinului nr.166/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” și alin. (4) lit.”a”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale – Republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se constituie comisia de analiză a analiză a solicitărilor pentru acordarea sprijinului la construirea de locuințe proprietate personală, în următoarea componență:

Art. 2 Comisia constituită la art.1, va lua în evidență și va analiza solicitările de subvenții în condițiile programului aprobat prin OUG nr.51/2006 pentru construcțiile de locuințe care se vor amplasa pe terenuri situate în raza administrativ-teritorială în care își exercită autoritatea.

Art. 3 Comisia nominalizată, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

FEDIUC MILICA

Contrasemnează

Pt.Secretarul Municipiului

Jr. Felicia Mezdrea

VATRA DORNEI

26.09.2007

NR.157