ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Proiectului de acord al Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei, privind înfrățirea Municipiului Vatra Dornei cu orașul Yasinya, districtul Rakhiv, regiunea Transcarpathia din Ucraina în vederea avizării de către Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Administrației și Internelor

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, Județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 26.09.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Consilierul local Iona Agapi, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.16 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “e” și alin.7 lit.”b și ”art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă proiectul de acord al Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei cu privire la înfrățirea Municipiului Vatra Dornei cu orașul Yasinya, districtul Rakhiv, regiunea Transcarpathia din Ucraina.

Art.2 Se împuternicește Primarul municipiului Vatra Dornei pentru a face toate demersurile legale, în vederea obținerii avizelor de la Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Administrației și Internelor în vederea înfrățirii Municipiului Vatra Dornei cu localitatea orașul Yasinya, districtul Rakhiv, regiunea Transcarpathia din Ucraina.

Art.3 Primarul municipiului, prin Serviciul Dezvoltare Strategică și Integrare Europeană, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

FEDIUC MILICA

Contrasemnează

Pt.Secretarul Municipiului

Jr. Felicia Mezdrea

 

 

VATRA DORNEI

26.09.2007

NR.158