ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2007

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava,întrunit în ședință extraordinară în data de 26.02.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederileLegii nr.273/2006 - privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “b” și alin.4 lit.”a”, precum și art.46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2007, aprobat prin HCL nr.2/31.01.2007 cu influențele prezentate în anexa nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

Președinte de ședință,

Consilier local

ANCUȚA VOIVOD

 

 

Contrasemnează,

p.Secretarul municipiului

PETRONELA VLASA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

26.02.2007

NR. 16