ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de 2550 mp, teren, către SC BUCOVINA ECOTERMGAZ S.A SUCEAVA, pe durata executăruii construcției „Centrală cu cogenerare în Municipiul Vatra Dornei”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 31 octombrie 2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.124 din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. "c" și alin. (5) lit."a", precum și art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale -Republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1)Se aprobă atribuirea în folosință gratuită, pe durata executării construcției, a suprafeței de 2550 mp teren, situat în strada Mălinilor, f.n, către SC “BUCOVINA ECOTERMGAZ” SA Suceava, în vederea construirii Centralei de cogenerare în Municipiul Vatra Dornei.

(2) Suprafata de 2550 de mp de teren se identifică cu parte din parcela nr.2351/1din CF nr.204 a comunei cadastrale Vatra Dornei.

Art. 2 Terenul indicat la art.1 reintră în patrimoniul municipiului Vatra Dornei odată cu preluarea obiectivului de investiții realizat “Centrală de cogenerare”.

Art. 3 Primarul, prin Serviciul Urbanism și investitii, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

FEDIUC MILICA

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

Jr. Eugenia Agapi

 

 

VATRA DORNEI

31.10.2007

NR.161