ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui sprijin financiar familiei Jitaru Adriana, pentru refacerea locuinței situată în Str.Podu Verde nr.43, afectată de incendiu

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 31 octombrie 2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. "b" și alin. (4) lit."a", precum și art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale -Republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă alocarea sumei de 2000 de lei, ca sprijin financiar familiei Jitaru Adriana, pentru refacerea locuinței situată în Str.Podu Verde nr.43, afectată de incendiu.

Art. 2 Suma alocată conform art.1 va fi suportată din bugetul local.

Art. 3 Primarul, prin Serviciul buget- contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

FEDIUC MILICA

 

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

Jr. Eugenia Agapi

 

 

 

 

VATRA DORNEI

31.10.2007

NR.162