ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea întocmirii Programului

“Agrementare Lunca Dornelor”

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 31 octombrie 2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” și alin.4 lit.”d” și art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale -Republicată;

 

 

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă întocmirea Programului “Agrementare Lunca Dornelor”.

Art.2 Finanțarea lucrărilor prevăzute la art. 1, se va face din bugetul local și fonduri atrase.

Art. 3 Primarul, prin Serviciul buget-contabilitate și Serviciul Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

FEDIUC MILICA

 

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

Jr. Eugenia Agapi

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

31.10.2007

NR.164