ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării, fără licitație publică a suprafeței de 45 teren situat în Str.Oborului, nr.2, aferent cabinetului medical de expertize, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru Stan Ioan Valentin

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 31 octombrie 2007

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.125 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin.(5) lit.”b”, precum și art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale -Republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă vânzarea suprafeței de 45 mp. teren identic cu parcela nr.3114

din CF 8631 aferent cabinetului medical de expertize, situat în Str.Oborului nr. 2, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru Stan Ioan Valentin- proprietarul construcțiilor.

Art. 2 Prețul de vânzare al terenului de la art.1 se stabilește la 35 euro/mp, conform HCL nr.147/2006, cu achitarea integrală în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru și Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

FEDIUC MILICA

 

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

Jr. Eugenia Agapi

 

VATRA DORNEI

31.10.2007

NR.165