ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor fonduri pentru organizarea

de către Liceul “Ion Luca” a Concursului interjudețean de matematică

”Memorialul Ștefan Dârțu” Ediția a IX-a - 2007

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 31 octombrie 2007

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. "b" și alin. (4) lit."a", precum și art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale -Republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 6000 lei Liceului teoretic “Ion Luca”, în vederea susținerii cheltuielilor ocazionate de organizarea și desfășurarea Concursului Interjudețean de matematic㠓Memorialul Ștefan Dîrțu” ediția a IX-a, în perioada 14-16 decembrie 2007, conform devizului anexat.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Direcția economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

FEDIUC MILICA

 

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

Jr. Eugenia Agapi

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

31.10.2007

NR.166