ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTARARE

Privind constituirea Comisiei de inventariere a imobilelor unităților școlare preuniversitare de stat, din Municipiul Vatra Dornei, in vederea delegării dreptului de administrare de la Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei, către Consiliile de administrație ale acestora

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, Județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 31 octombrie 2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii invațamantului nr.84/1995, republicata, ale HG nr.2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanarea si administrarea unitatilor de invatamant preuniversitare de stat;

Potrivit dispoziilor art.36 al. 2 lit.”c” si alin.5 lit.”a” 45 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale - Republicată,

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobă constituirea Comisiei de inventariere a imobilelor unităților școlare preuniversitare de stat, din Municipiul Vatra Dornei, in vederea delegării dreptului de administrare de la Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei, către Consiliile de administrație ale acestora, în următoarea componență :

Președinte : Nicușor Cojocaru – Viceprimar

Membrii : Eugenia Agapi – Secretar

Cornelia Aldea – referent Serv.Buget Contabilitate

Consilier local: Ciobanu Aneta

Consilier local: Nicoară Ioana

Secretar : Felicia Mezdrea – Consilier juridic

Art.2 Predarea - preluarea patrimoniului se face pe bază de protocol de predare-preluare semnat de către directorul școlii ca președinte al consiliului de administrație al acesteia, pe de o parte, si președintele Comisiei de inventariere pe de altă parte.

Art.3 Predarea-preluarea bazei materiale se face pe baza de inventariere a patrimoniului si a documentelor justificative.

Art.4. Primarul, prin Comisia numită, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

FEDIUC MILICA

 

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

Jr. Eugenia Agapi

 

VATRA DORNEI

31.10.2007

NR.167