ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind vânzarea fără licitație publică, a suprafetei de 3762, 13 mp de teren către SC INTUS SRL reprezentând cota aferentă spațiilor comerciale proprietate privată, teren situat în str.Republicii, nr.5B

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în ședință extraordinară în data de 7 noiembrie 2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin.(5) lit.”b”, precum și art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale -Republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă vânzarea, fără licitație publică, a suprafeței de 3762,13 mp, reperezentând cota de teren aferentă spațiului comercial proprietate privată a SC “INTUS” S.R.L după cum urmează:

- 2176,94 mp reprezentând cota de teren aferentă spațiului comercial, din p.t.3328/I și p.t.3328/VIII din CF colectivă 9294;

Art. 2 Prețul de vânzare al terenului de la art.1 se stabilește la 50 euro/mp, conform HCL nr.147/2006, cu achitarea unui avans de 20% în momentul încheierii contractului, iar restul în 12 rate egale lunare.

Art. 3 Începând cu data prezentei se abrogă HCL nr.117/28.09.2005.

Art. 4Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru și Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

FEDIUC MILICA

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

Jr. Eugenia Agapi

 

VATRA DORNEI

07.11.2007

NR.168