ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind însușirea prețului de vânzare a spațiului comercial situat în Str.Calea Transilvaniei, nr.40, stabilit de către Comisia de vânzare a spațiilor comerciale conform Legii nr.550/2002

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință extraordinară în data de 7 noiembrie 2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin.5 lit.”b”art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se însușește prețul de vânzare a spațiului comercial situat în Str.Calea Transilvaniei, nr.40, stabilit de către Comisia de vânzare a spațiilor comerciale conform Legii nr.550/2002, la suma de 110.000 lei Ron.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Comisia de vânzare a spațiilor comerciale va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

FEDIUC MILICA

 

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

Jr. Eugenia Agapi

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

07.11.2007

NR.169