ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii spațiului în suprafață de 22 mp de la

Asociația Filantropică Medical Creștină ,, Christiana” cu destinația cabinet medical de stomatologie copii și persoane nevoiașe

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, , județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 13.03.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 a finanțelor publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. “b” și alin.(4) lit.”b”, precum și art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale - Republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă închirierea unui spațiu din clădirea A.F.M.C. Christiana, situat în str. M. Eminescu nr. 1, în suprafață de 22 mp pentru Cabinet medical stomatologie copii și persoane nevoiașe, cu plata unei chirii lunare negociate de 100 euro, plus plata contravalorii utilităților aferente .

Art. 2 Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ANCUȚA VOIVOD

 

 

Contrasemnează

Pt.Secretarul Municipiului

Felicia Mezdrea

 

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

13.03.2007

NR.17