ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2007

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 11decembrie 2007

Având în vedere:

Expunerea de motive a domnului ing.Constantin Huțanu, primarul municipiului Vatra Dornei;

Raportul Serviciului buget contabilitate nr.41.730/26.11.2007;

Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 - privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. "b" și alin.4 lit."a", precum și art.45 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale -Republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Vatra Dornei și bugetele instituțiilor subordonate, pentru anul 2007, cu veniturile, respectiv cheltuielile detaliate, bugetele instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, bugetul împrumuturilor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile și bugetul de venituri și cheltuieli evidențiate în afara bugetului local pentru anul 2007, aprobat prin HCL nr.2/31.01.2007 și rectificat prin HCL nr. 16/26.02.2007, HCL nr.34/13.03.2007, HCL nr.90/28.06.2007, HCl nr.135/13.08.2007, HCL 149/26.09.2007, HCL nr.159/31.10.2007 și HCL nr.170/07.11.2007, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă modificarea și completarea programulului de investiții publice pe anul 2007, conform anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art.3 Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

FEDIUC MILICA

 

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

Jr. Eugenia Agapi

VATRA DORNEI

11.12.2007

NR.171