ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui sprijin financiar Spitalului Municipal Vatra Dornei, în vederea realizării unor investiții.

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 11decembrie 2007

Având în vedere:

Expunerea de motive a domnului ing.Constantin Huțanu, primarul municipiului Vatra Dornei;

Raportul Serviciului de contabilitate nr. 39.179/26.11.2007;

Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale ;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. "d" și alin. (6) lit."a" pct. 2, precum și art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale -Republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 40.000 lei (RON), Spitalului Municipal Vatra Dornei în vederea efectuării lucrărilor de reparații la clădirea sectiei de obstetrică și ginecologie.

Art. 2 Se aprobă alocarea sumei de 60.000 lei (RON), Spitalului Municipal Vatra Dornei pentru cheltuieli de capital.

Art. 3 Sumele alocate conform art.1 și art.2, vor fi decontate pe bază de documente justificative.

Art. 4 Primarul, prin Serviciul buget contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

FEDIUC MILICA

 

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

Jr. Eugenia Agapi

 

VATRA DORNEI

11.12.2007

NR.172