ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 69/31.05.2007 privind aprobarea achiziționării suprafeței de 130 mp. teren situat pe str. Lumea Nouă nr.55, de la Haja Neculai, necesar pentru derularea proiectului ,,Refacerea și dezvoltarea infrastructurii pentru turism în parcul balnear Vatra Dornei”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 11decembrie 2007

Având în vedere:

Expunerea de motive a domnului ing.Constantin Huțanu, primarul municipiului Vatra Dornei;

Raportul Compartimentului juridic nr. 41.731/26.11.2007;

Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.44 din Legea nr.273/2006- privind finanțele publice locale,

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” și alin. (4) lit. “e” și art. 45 din Legea nr. 215/2001. – a administrației publice locale -Republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se modifică art.1 din HCL nr.69/31.05.2007 după cum urmează:

Se aprobă achiziționarea suprafeței de 144 mp.teren, situat în str. Lumea Nouă nr.55, Vatra Dornei, de la Haja Neculai.

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr.69/31.05.2007 rămân valabile.

Art. 3 Primarul municipiului, prin DSIE, Serv. Contabilitate și Serv. Promovare și Dezvoltare a Turismului, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

FEDIUC MILICA

 

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

Jr. Eugenia Agapi

 

VATRA DORNEI

11.12.2007

NR.173