ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr.101/ 27.10.2000 privind vânzarea fără licitație publică a terenului în cotă indiviză-aferent construcției Depozit En-gros din Str.Mihai Eminescu, nr.51, proprietatea SC Ministar Com SRL

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 11decembrie 2007

Având în vedere:

Expunerea de motive a domnului ing.Constantin Huțanu, primarul municipiului Vatra Dornei;

Raportul compartimentului juridic nr. 39.404/26.11.2007;

Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.”3”din Legea nr.251/2001- privind administrația publică locală;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” și alin. (4) lit. “e” și art. 45 din Legea nr. 215/2001rep. – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se modifică art.2 din HCL nr.101/27.10.2000 după cum urmează:

Prețul de vânzare se stabilește la 50 euro/mp conform HCL nr.147/30.11.2006, cu achitarea integrală în momentul încheierii contractului de vânzare cumpărare.

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr.101/27.10.2000 rămân valabile.

Art.3 Primarul municipiului, Compartimentul cadastru și compartimentul juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

FEDIUC MILICA

 

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

Jr. Eugenia Agapi

 

 

VATRA DORNEI

11.12.2007

NR.174