ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor facilități fiscale pentru

SC KOALA IMPEX SRL și SC RUBICON SRL

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 11decembrie 2007

Având în vedere:

Expunerea de motive a domnului ing.Constantin Huțanu, primarul municipiului Vatra Dornei;

Raportul Serviciului Venituri nr.

Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.286 alin.(6) și alin.(7) din Legea nr.571/2003 - privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” și alin 4 lit.,,c”, art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale-Republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru construcția „Pensiunea Di David”, proprietatea SC Rubicon SRL pe o perioadă de 5 ani de la data de întâi a lunii următoare întocmirii procesului verbal la finalizarea lucrării.

Art.2 Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru construcția Bloc de garsoniere P+4+M, proprietatea SC KOALA IMPEX SRL pe o perioadă de 5 ani de la data de întâi a lunii următoare întocmirii procesului verbal la finalizarea lucrării.

Art.3 Primarul municipiului, prin Serviciul Venituri și Serviciul buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

FEDIUC MILICA

 

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

Jr. Eugenia Agapi

 

VATRA DORNEI

11.12.2007

NR.175