ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei 2, din HCL nr.92/28.06.2007 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, a chiriilor și a tarifelor pentru anul 2008

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, , întrunit în ședință ordinară în data de 11decembrie 2007

 

Având în vedere:

Expunerea de motive a domnului ing.Constantin Huțanu, primarul municipiului Vatra Dornei;

Raportul Serviciului Venituri nr.41.732/26.11.2007;

Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ținând seama de prevederile OUG Nr. 106 din 4 octombrie 2007

pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” și alin(4) lit. “c” și art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001- a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, republicată

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se, modifică anexa 2 la HCL nr.92/2007 privind Criteriile și procedura de acordare a facilităților fiscale la plata impozitului pe clădiri și pe teren persoanelor fizice și persoanelor juridice conform prevederilor OUG nr.106/2007 privind modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal: astfel:

- se abrogă PCT.II, din Anexa 2 a HCL nr.92/2007 referitor la facilitățile fiscale acordate persoanelor juridice prin hotărâre a Consiliului local, ca urmare a OUG nr.106/2007 care modifică art.286, alin.6 din Legea nr.571/2003 cu privire la facilitățile fiscale acordate persoanelor juridice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

FEDIUC MILICA

 

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

Jr. Eugenia Agapi

 

VATRA DORNEI

11.12.2007

NR.176