ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanțării proiectului

“Reabilitare și modernizare Centru Social de Primire, Îngrijire și Asistare Vatra Dornei ”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 11decembrie 2007

Având în vedere:

Expunerea de motive a domnului ing.Constantin Huțanu, primarul municipiului Vatra Dornei;

Raportul Serviciului de contabilitate nr.41.734/26.11.2007;

Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit.“e” și alin.7 lit.”a”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă cofinanțarea Proiectului “Reabilitare și modernizare Centru Social de Primire, Îngrijire și Asistare Vatra Dornei” cu suma de 16 000 de euro, reprezentând 10% din bugetul proiectului.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate și Serviciul DSIE, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

FEDIUC MILICA

 

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

Jr. Eugenia Agapi

 

 

VATRA DORNEI

11.12.2007

NR.178