ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind subventionarea gigacaloriei produsă pe bază de motorină

la centrala termică pe deșeuri din lemn

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 11decembrie 2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile HCL nr.124/2006 privind aprobarea prețului local de facturare în municipiul Vatra Dornei la energia termică furnizată populației;

În conformitate cu prevederile O.G. nr.36/2006, privind instituirea prețurilor de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate și a Ordinului comun ANRE nr.21/2006 și ANRSC nr.514/2006 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a prețurilor locale de referință și a sumelor necesare pentru compensarea combustibilului folosit pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” și alin. (6) lit.”a”pct.14, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale –Republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă, subvenționarea gigacaloriei produsă pe bază de motorină la centrala termică pe deșeuri din lemn, cu suma de 11.373 lei + 2161 lei TVA, reprezentând contravaloarea a 3990,41 litri motorină.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

FEDIUC MILICA

 

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

Jr. Eugenia Agapi

 

 

VATRA DORNEI

11.12.2007

NR.179