ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr.108/29.11.2002 privind nominalizarea spațiilor comerciale ce vor fi scoase la vînzare conform Legii nr.550/2002, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei

Consiliul local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 13.03.2007

Având în vedere expunerea de motive a primarului municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;

În conformitate cu prevederile Legii nr.550/2002;

În temeiul dispozițiilor art.36 alin.(2) lit.c și alin. (5) lit. b precum și art.45 alin (1) din Legea nr.215/2001- a administrației publice locale – Republicată;

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea HCL nr.108/29.11.2002 privind nominalizarea spațiilor comerciale ce vor fi scoase la vînzare conform Legii nr.550/2002, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei, după cum urmează:

Spațiul de la poziția 15 din Anexa nr.3 a HCL nr.108/29.11.2002, deținut cu contract de închiriere de către SC MARTA SRL cu profil comerț, se exclude din lista spațiilor care se află situate în imobile ce urmează a fi demolate .

Art.2 Spațiul arătat la articolul 1, va fi inclus în anexa 1 a HCL nr. 108/29.11.2002 și va fi scos la licitație în vederea vânzării.

Art.3 Primarul municipiului, prin Serviciile de specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ANCUȚA VOIVOD

 

 

Contrasemnează

Pt.Secretarul Municipiului

Felicia Mezdrea

 

 

VATRA DORNEI

13.03.2007

NR.18