ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de deszăpezire pentru perioada

15 decembrie 2007 – 15 aprilie 2008

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, , întrunit în ședință ordinară în data de 11decembrie 2007

Având în vedere:

Expunerea de motive a domnului ing.Constantin Huțanu, primarul municipiului Vatra Dornei;

Raportul DADP nr.43.164/05.12.2007;

Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. „d" precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală-Republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul de deszăpezire pentru perioada 15 decembrie 2006 – 15 aprilie 2008, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

FEDIUC MILICA

 

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

Jr. Eugenia Agapi

 

 

VATRA DORNEI

11.12.2007

NR.180

 

 

 

 

Anexă la HCL nr.180/11.12.2007

 

 

PLANUL

de deszăpezire pentru perioada 15 decembrie 2007 – 15 aprilie 2008

Activitatea de deszăpezire se va executa ziua și noaptea, manual și mecanizat în funcție de necesitate.

Arterele de circulație vor fi practicabile în termen de 4 ore de la încetarea ninsorii.

Curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei și îngheț se va face în funcție de următoarele urgențe:

1. Urgența I:

Străzile: Mihai Eminescu, 22 Decembrie, Podu Verde, Argestru, Oborului, Republicii, Calea Transilvaniei, Unirii și Dornelor.

1. Urgența a II-a:

Străzile: Mihail Sadoveanu, Gladiolelor, Sondei, Vasile Lițu, Chilia, Bistriței, Miriștei și George Coșbuc.

1. Urgența a III-a:

Celelalte artere de circulație din municipiu.

Unitate responsabilă: Direcția de Administrare a Domeniului Public.