ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului și a sumelor necesare organizării și desfășurării unor acțiuni și manifestări pe perioada sezonului de iarnă

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 11decembrie 2007

Având în vedere:

Expunerea de motive a domnului ing.Constantin Huțanu, primarul municipiului Vatra Dornei;

Raportul Serviciului de contabilitate nr. 43.165/05.12.2007;

Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit."d"și alin. (6) lit. ,,a" pct.2, precum și art. 45 din Legea nr. 215/2001rep. – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Programul în vederea organizării și desfășurării unor acțiuni și manifestări pe perioada sezonului de iarnă conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 98.430 lei RON necesară organizării și desfășurării manifestărilor specifice perioadei sezonului de iarnă 2007-2008.

Art. 3 Detalierea cheltuielilor este prezentată în devizul estimativ, anexă la prezenta hotărâre.

Art.4 Se aporbă alocarea sumei de 7500 lei pentru acordarea a 300 de pachete cu ocazia sărbătorilor de iarnă, familiilor nevoiașe.

Art.5 Primarul municipiului, prin Serviciul Buget Contabilitate, Compartimentul administrativ, Casa de cultură, Serviciul de promovare a turismului și Direcția de Asistență Socială vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

FEDIUC MILICA

 

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

Jr. Eugenia Agapi

VATRA DORNEI

11.12.2007

NR.181