ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind anularea creanțelor fiscale, restante mai mici de 10 lei RON, aflate în sold la data de 31 decembrie2007

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 11decembrie 2007

Având în vedere:

Expunerea de motive a domnului ing.Constantin Huțanu, primarul municipiului Vatra Dornei;

Raportul Serviciului de contabilitate nr. 42.925/04.12.2007;

Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.174, alin.1,2 și 3, din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală și cu prevederile art.173, alin.1,3 și 4 din HG nr.1050/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.92/2003, privind Codul de procedură fiscală;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “b și alin.4 lit.a din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale-Republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă anularea creanțelor fiscale, restante mai mici de 10 lei RON, aflate în sold la data de 31 decembrie 2007.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Serviciul Venituri, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

FEDIUC MILICA

 

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

Jr. Eugenia Agapi

 

 

 

VATRA DORNEI

11.12.2007

NR.182