ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Comitetului Antiepizootic Local

al Municipiului Vatra Dornei, aprobat prin HCL nr.35/30.03.2006

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 11decembrie 2007

Având în vedere:

Expunerea de motive a domnului ing.Constantin Huțanu, primarul municipiului Vatra Dornei;

Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Având în vedere declararea epizootiei de rabie pe raza Municipiului Vatra Dornei, prin Dispoziția nr.1004/02.11.2007 a Primarului Municipiului Vatra Dornei.

În conformitate cu prevederile art.26 alin.(4) din OG nr.42/2004 privind organizarea activității sanitare, aprobată prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit.a și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale -Republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă reorganizarea Comitetului Antiepizootic Local al municipiului Vatra Dornei în componența prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se activează comitetul antiepizootic local.

Art.3. Membrii comandamentului local, vor acționa în baza programului de prevenire a bolii (rabie) aprobat prin Dispozitia nr.1004/02.11.2007 a primarului Mun.Vatra Dornei.

Art. 4 Comitetul nominalizat, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

FEDIUC MILICA

 

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

Jr. Eugenia Agapi

 

VATRA DORNEI

11.12.2007

NR.183