ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind închirierea unui spațiu în suprafață de 55,7 mp, la mansarda clădirii Ambulatoriului de specialitate -Policlinica Vatra Dornei, d-nei doctor Gnaciuc Viorica, pentru amenajarea unui cabinet medical

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 11decembrie 2007

Având în vedere:

Expunerea de motive a domnului ing.Constantin Huțanu, primarul municipiului Vatra Dornei, raportul compartimentului de specialitate;

Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. "c și alin. (5)lit."a" , precum și art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale -Republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă închirierea unui spațiu în suprafață de 55,7 mp, la mansarda clădirii Ambulatoriului de specialitate -Policlinica Vatra Dornei, d-nei doctor Gnaciuc Viorica, pentru amenajarea unui cabinet medical.

Art. 2 Prețul chiriei va fi, conform HCL nr.92/2007 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, a chiriilor și a tarifelor pentru anul 2008.

Art. 3 Primarul, prin Serviciul Venituri va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

FEDIUC MILICA

 

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

Jr. Eugenia Agapi

 

VATRA DORNEI

11.12.2007

NR.186