ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea normelor de utilizare a ATV-urilor și Snowmobilelor în Stațiunea Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 11decembrie 2007

Având în vedere:

Expunerea de motive a domnului ing.Constantin Huțanu, primarul municipiului Vatra Dornei, raportul compartimentului de specialitate;

Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile H.G.nr.263 /2001 privind amenajarea, omologarea, întreținerea și exploatarea pârtiilor și traseelor de schi pentru agreement cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. "c , precum și art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă normele de utilizare a ATV-urilor și Snowmobilelor în Stațiunea Vatra Dornei, conform anexei la prezenta.

Art. 2 Primarul, prin Serviciul de Promovare și Dezvoltare a Turismului și Salvamont, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

FEDIUC MILICA

 

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

Jr. Eugenia Agapi

 

VATRA DORNEI

11.12.2007

NR.187