ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind concesionarea, prin licitație publică, a suprafeței

de 15.000 mp teren, situat în str. Unirii f.n.

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 11decembrie 2007

Având în vedere:

Expunerea de motive a domnului ing.Constantin Huțanu, primarul municipiului Vatra Dornei, raportul compartimentului de specialitate;

Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin. (5) lit.”b”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice local-Republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se declară zona Unirii, f.n., zonă industrială.

Art.2. Se aprobă concesionarea, prin licitație publică, a suprafeței de 15.000 mp în vederea construirii unei fabrici de prelucrare a lemnului.

Art. 3 Nivelul de pornire la licitație al redevenței va fi de 10 euro/mp, conform HCL nr.147/2006 privind aprobarea prețurilor terenurilor din domeniul privat al Municipiului Vatra Dornei.

Art. 4 Durata concesiunii se stabilește la 49 ani, cu posibilitate de prelungire conform legii.

Art. 5 Primarul, prin Serviciul Venituri, Compartimentul Cadastru și Serviciul buget contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

FEDIUC MILICA

 

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

Jr. Eugenia Agapi

 

 

 

 

VATRA DORNEI

11.12.2007

NR.188