ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării, prin licitație publică, a unei suprafețe

de 1000 mp. teren, situată în Vatra Dornei, str. Unirii f.n (lângă Bloc T55)

în vederea construirii unui spațiu comercial

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 13.03.2007

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală cu modificările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin.5 lit.”a” art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale - Republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă vânzarea, prin licitație publică, a suprafeței de 1000 mp teren, situată în str. Unirii fn., (lângă Bloc T55) teren identic cu parte din parcelele topo nr. 2351/2 și 2531/3 și 2351/7 din CF 204.

Art. 2 Nivelul de pornire la licitație al terenului descris la art.1 se stabilește la 30 euro/mp.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Urbanism și Serviciul Cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ANCUȚA VOIVOD

 

 

Contrasemnează

Pt.Secretarul Municipiului

Felicia Mezdrea

 

 

 

VATRA DORNEI

13.03.2007

NR.19