ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui sprijin financiar către Asociația Părinți Adolescenți și prieteni, Vatra Dornei, pentru deplasarea la Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale ;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. "d" și alin. (6) lit."a" pct. 2, 16, precum și art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale -Republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 1000 lei (RON), către Asociația Părinți Adolescenți și prieteni- Vatra Dornei, sprijin financiar, pentru deplasarea la Sibiu.

Art. 2 Sumele alocate conform art.1 vor fi decontate pe bază de documente justificative.

Art. 3 Primarul, prin Serviciul buget contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

FEDIUC MILICA

 

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

Jr. Eugenia Agapi

 

VATRA DORNEI

11.12.2007

NR.190