ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumelor necesare achizitionării terenurilor de la proprietarii Niverschi Chirilescu Luminița și Dorel, Candrea Ioan, Candrea Sava, în vederea prelungirii Str.Albinelor

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, întrunit în ședință extraordinară, în data de 19.12.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” și alin.4 lit.”a” precum și art. 45 din Legea nr. 215/2001– a administrației publice locale-Republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 16.835 euro, la cursul leu/euro din ziua încheierii contractului de vânzare-cumpărare, către Nivereschi Chirilescu Dorel și Luminița, Candrea Ioan și Candrea Sava reprezentând contravaloarea suprafetei de 1295 mp, teren situat în prelungirea Str.Albinelor, astfel:

    1. Nivereschi Chirilescu Dorel și Luminița -147 mp;
    2. Candrea Ioan – 196 mp;
    3. Candrea Sava – 952 mp;

Art.2 Prețul terenului este de 13 euro/mp, confom procesului verbal de negociere nr.42.248/30.11.2007, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 3 Sumele utilizate de Primăria Municipiului Vatra Dornei pentru măsurători topo, dezlipire parcele, operațiuni de Carte Funciară și impozitul pe venit vor fi suportate de vânzători.

Art.4 Calculul sumelor menționate la art.3, se va face de către o comisie nominalizată prin dispoziția primarului.

Art.5 Suprafața achiziționată va face parte din domeniul public al Municipiului Vatra Dornei, concretizându-se în prelungirea Str.Albinelor cu suprafata de 1295 mp.

Art. 6 Primarul, prin Serviciul Contabilitate și Compartiment Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ILIE BOANCHEȘ

 

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

Jr. Eugenia Agapi

 

 

 

VATRA DORNEI

19.12.2007

NR.192