ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 56 mp. situat în

str. Lucian Blaga nr.14, cu respectarea dreptului de preempțiune

pentru Buzilă Ovidiu Adrian

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în ședință extraordinară, în data de 19.12.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. "c" și alin.(5) lit."b", precum și art. 45 din Legea nr. 215/2001 rep.– a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă vânzarea suprafeței de 56 mp. teren identic cu parte din parcela 2323/11 din CF 3056, teren aferent construcției proprietate particulară, situată în str.Lucian Blaga nr. 14, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru Buzilă Ovidiu Adrian.

Art. 2 Prețul de vânzare al terenului de la art.1 se stabilește la 35 euro/mp, conform HCL nr.147/2006, cu achitarea unui avans de 30% până la data încheierii contractului, iar diferența în 2 rate egale pe o perioadă de 2 luni de la încheierea contractului.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru și Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ILIE BOANCHEȘ

 

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

Jr. Eugenia Agapi

 

 

VATRA DORNEI

19.12.2007

NR.193