ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei nominale cu persoanele pentru acordarea subvenției la construirea de locuințe proprietate personală.

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în ședință extraordinară, în data de 19.12.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.166/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor;

Având în vedere HCL nr.157/26.09.2007privind constituirea unei Comisii de analiză a solicitărilor pentru acordarea sprijinului la construirea de locuințe proprietate personală;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” și alin. (4) lit.”a”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale – Republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă lista nominală cu persoanele pentru acordarea subventiei la construirea de locuințe proprietate personală, conform procesului verbal al comisiei de analiză a solicitărilor pentru acordarea sprijinului la construirea de locuințe proprietate personală, astfel:

Art.2.Lista cu propuneri va fi transmisă Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor în vederea aprobării acordării subvenției.

Art.3 Primarul Municipiului prin Comisia de analiză a solicitărilor, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ILIE BOANCHEȘ

 

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

Jr. Eugenia Agapi

VATRA DORNEI

19.12.2007

NR.194