ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării, făr ă licitație publică a terenului în suprafață de 78 mp. situat în Str.Parcului, nr.23, cu respectarea dreptului de preempțiune pentru Roznovan Octavian și Elisia

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în ședință extraordinară, în data de 19.12.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. "c" și alin.(5) lit."b", precum și art. 45 din Legea nr. 215/2001 rep.– a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă vânzarea suprafeței de 78 mp. teren identic cu parte din parcela 3434/38 din CF 4490, teren aferent construcției proprietate particulară, situată în str.Parcului nr. 23, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru Roznovan Octavian și Elisia.

Art. 2 Prețul de vânzare al terenului de la art.1 se stabilește la 50 euro/mp, conform HCL nr.147/2006, cu achitarea integrală la încheierea contractului de vânzare cumpărare.

Art.3 În favoarea parcelei supusă vânzării se instituie dreptul de servitutute pentru accesul utilajelor la canalizarea și fosa septică folosită de vecini.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru și Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ILIE BOANCHEȘ

 

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

Jr. Eugenia Agapi

 

VATRA DORNEI

19.12.2007

NR.195