ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTARÂREA

pentru aprobarea modului de constituire si acordare de premii în luna decembrie 2007 functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului si din subordinea Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință extraordinară în data de 19.12.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 21 din OG nr. 6/2007 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2007 si ale art. 12 din OG nr. 10/2007 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit OUG nr. 24/2000,

În temeiul prevederilor art.36 alin.2, lit.”b” precum și art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala- republicată;

HOTĂRĂSTE:

Art. 1 Se aproba constituirea fondului necesar acordarii premiului prevazut de lege, pentru luna decembrie a anului 2007, pentru aparatul de specialitate al primarului și din subordinea Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2007.

Art.2 Se constituie o comisie numită prin dispoziția primarului, pentru stabilirea gradului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu a fiecărui angajat și performanțele profesionale realizate.

Art.3 Se aproba criteriile si conditiile de acordare efectiva a premiului, dupa cum urmeaza:

a. premiul se acorda salariatilor care au functia de baza în aparatul de specialitate al primarului respectiv din subordinea Consiliului Local, în baza propunerii de către Comisia numită prin dispoziția primarului;

b. de acest premiu beneficiaza proportional cu timpul efectiv lucrat persoanele care au desfasurat activitate în cadrul institutiei în cursul anului 2007,

c. nu beneficiaza de premiu persoanele care la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri au raportul de serviciu suspendat ca urmare a concediului de sarcina si lehuzie precum si a concediului pentru cresterea copilului pâna la doi ani.

Art. 4 Aparatul de specialitate al primarului, respectiv din subordinea Consiliului Local au obligatia constituirii fondului de premiere în limita procentului prevazut de lege si cu încadrarea în cheltuielile de personal din bugetul aprobat în conditiile legii.

Art. 5 Primarul municipiului prin Serviciul buget contabilitate și compartimentul resurse umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ILIE BOANCHEȘ

 

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

Jr. Eugenia Agapi

 

 

 

VATRA DORNEI

19.12.2007

NR.197