ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind concesionarea, fără licitație publică a suprafeței de teren de 391 mp, situat în str. Republicii ,nr.5, către S.C. PANAFOR IMPEX SRL, în vederea extinderii constructiei proprietate particulară a acesteia

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință extraordinară în data de 19.12.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.15, lit.”e” din Legea nr.50/1991 republicată, privind autorizarea construcțiilor și prevederile art. 12 alin. 1 din OUG nr. 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică ;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” , alin. (5) lit. ,,a,, precum și art. 45 din Legea nr. 215/2001.– a administrației publice locale -Republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă concesionarea, fără licitație publică, a suprafeței de 391 mp teren situat în strada Republicii, nr.5, către S.C. PANAFOR IMPEX SRL, în vederea extinderii constructiei proprietate particulară a acesteia.

Art. 2 Durata concesiunii se stabilește la 49 de ani, cu posibilitate de prelungire conform legii.

Art. 3 Nivelul redevenței se stabilește la 50 euro /mp, cu plata prețului în 10 ani la cursul leu/euro din ziua plății.

Art. 4 Contractul de concesiune va fi încheiat în termen de 20 zile, după achitarea tuturor debitelor restante către bugetul local.

Art. 5 Primarul municipiului, prin Serviciul Venituri și Serviciu de Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ILIE BOANCHEȘ

 

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

Jr. Eugenia Agapi

 

VATRA DORNEI

19.12.2007

NR.198