ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli

al municipiului Vatra Dornei pentru anul 2007

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară

în data de 31.01.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.19 alin.(1), art.39 alin (6) și art.71 alin.(1) din Legea nr.273/2006 - privind finanțele publice locale, cap.4 din Legea nr.486/2006 a bugetului de stat pe anul 2006;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. „b" și alin. (4) lit.”a”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă bugetul local de venituri și cheltuieli al municipiului Vatra Dornei și bugetele instituțiilor subordonate, pentru anul 2007, cu veniturile, respectiv cheltuielile detaliate în anexele ce fac parte integrantă din prezenta hotătâre bugetele instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, bugetul împrumuturilor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile și bugetul de venituri și cheltuieli evidențiate în afara bugetului local.

Art. 2 Se aprobă programul de investiții publice pe anul 2007, ca anexă la bugetul inițial.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul buget contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,

ANCUȚA VOIVOD

Contrasemnează

p. Secretarul municipiului

Petronela Vlasa

 

VATRA DORNEI

31.01.2007

NR. 2