ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării, prin licitație publică, a imobilului situat în Str.Oborului nr.5

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 13.03.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală - Republicată;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin.5 lit.”a” art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale -Republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă vânzarea, prin licitație publică, a imobilului situat în Str.Oborului nr.5.

Art. 2 Se aprobă întocmirea raportului de evaluare a imobilului descris la art.1, care va fi suspus spre aprobare Consiliului local.

Art.3 Prețul de pornire la licitație, va face obiectul unei hotărâri viitoare a Consiliului local, după aprobarea raportului de evaluare.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru și Serviciul Urbanism va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ANCUȚA VOIVOD

 

 

Contrasemnează

Pt.Secretarul Municipiului

Felicia Mezdrea

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

13.03.2007

NR.23