ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

din Str.Podu Verde, în vederea vânzării prin licitație publică,

pentru construirea unui complex comercial

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 13.03.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.25 alin.(1) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, precum și a Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin.5 lit.“c”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale -Republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal din Str.Podu Verde,.întocmit de către firma de proiectare SC A&D Project Consulting Piatra Neamț, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea vânzării prin licitație publică, pentru construirea unui complex comercial.

Art. 2 Planul Urbanistic Zonal arătat la art. 1 se va integra în prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Vatra Dornei.

Art. 3 La realizarea construcțiilor se vor respecta condițiile impuse prin avizele necesare investiției, conform legislației în vigoare la data construirii.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Serviciul Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ANCUȚA VOIVOD

 

 

Contrasemnează

Pt.Secretarul Municipiului

Felicia Mezdrea

 

VATRA DORNEI

13.03.2007

NR.24