ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea prețului de pornire la licitație publică pentru închirierea trupurilor de pășune Măgura Mică și Giumalău Ciungi – proprietatea municipiului Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 13.03.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu art. 15 din Legea nr. 347/2004- Legea muntelui precum și Legea Zootehniei nr. 72/2002 cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul dispozițiilor art.123 alin.2 și art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin. 5 lit.,,b” precum și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale - Republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă închirierea, prin licitație publică, a trupului de pășune Măgura Mic㠖 în suprafață de 51,8 ha- proprietatea municipiului Vatra Dornei.

Art.2 Prețul de pornire la licitație pentru trupul Măgura Mică, se stabilește la 25 lei/ha.

Art.3 Se aprobă închirierea, prin licitație publică, a trupului de pășune Giumalău Ciungi– în suprafață de 128,87 ha-proprietatea municipiului Vatra Dornei.

Art.4 Prețul de pornire la licitație pentru trupul Giumalău Ciungi, se stabilește la 12 lei/ha

Art.5.Se aprobă Caietul de sarcini, conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Durata contractului de închiriere se stabilește la 5 ani, cu posibilitatea prelungirii.

Art.7 Prețul de închiriere se va actualiza anual cu indicele inflației.

Art.8 Pentru pășunea Runc va fi reînnoit contractul din anul precedent la prețul de 9 lei/ha.

Art.9 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru-fond funciar și Serviciul buget- contabilitate , va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ANCUȚA VOIVOD

 

 

Contrasemnează

Pt.Secretarul Municipiului

Felicia Mezdrea

 

 

VATRA DORNEI

13.03.2007

NR.25