ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea extinderii rețelei de termoficare în Ansamblul de locuințe

situat în strada Schitului

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 13.03.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit.“d” și alin. 6 pct. 14, precum și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001. – a administrației publice locale -Republicată ;

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1 Se aprobă extinderea rețelei de distribuție a agentului termic în zona străzii Schitului .

Art. 2 Finanțarea lucrărilor prevăzute la art.1, se va face prin programul ,,Utilități și mediu la standarde europene”.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul buget- contabilitate și Serviciul Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ANCUȚA VOIVOD

 

 

Contrasemnează

Pt.Secretarul Municipiului

Felicia Mezdrea

 

 

VATRA DORNEI

13.03.2007

NR.26