ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici,

în vederea achiziționării unui automobil

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 13.03.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. „b” și alin.4, lit. „a”și art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică local㠖 Republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aproba indicatorii tehnico-economici în vederea achiziționării unui automobil, cu plata în leasing, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Finanțarea achiziției se va face de la bugetul local.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcția Economică și Compartimentul achiziții, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ANCUȚA VOIVOD

 

 

Contrasemnează

Pt.Secretarul Municipiului

Felicia Mezdrea

 

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

13.03.2007

NR.27