ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea temei de proiectare și întocmirea unui Studiu de fezabilitate și a unui proiect tehnic pentru investiția “Modernizarea bazei sportive a Municipiului Vatra Dornei”

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 13.03.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de consilierul local Ioja Lucian, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” și alin.4 lit.”d” și art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale -Republicată;

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1 Se aprobă tema de proiectare și întocmirea unui Studiu de fezabilitate și a unui proiect tehnic pentru investiția “Modernizarea bazei sportive a Municipiul Vatra Dornei”.

Art.2 Finanțarea lucrărilor prevăzute la art. 1 se va face din bugetul local.

Art. 3 Primarul, prin Serviciul buget-contabilitate și Serviciul Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ANCUȚA VOIVOD

 

 

Contrasemnează

Pt.Secretarul Municipiului

Felicia Mezdrea

 

 

VATRA DORNEI

13.03.2007

NR.28