ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modului de utilizare a fondului de rulment

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava,

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr.273/2006 - privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. „b" și alin. (4) lit.”a”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă utilizarea fondul de rulment pe anul 2007 în sumă de 82.832 lei pentru:

Art. 2 Primarul municipiului, prin Serviciul buget contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,

ANCUȚA VOIVOD

Contrasemnează

p. Secretarul municipiului

Petronela Vlasa

 

VATRA DORNEI

31.01.2007

NR. 3