ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării prin licitație publică,

a sălii de ședințe din cadrul Policlinicii Vatra Dornei, cu destinație prestări servicii medicale

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 13.03.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.2 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit.“c” și alin.5 lit.”a”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale -Republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se revocă HCL nr.68/30.05.2006 privind stabilirea destinației de spațiu medical de radiologie și imagistică medicalăa unor încăperi din corpul anexă al Policlinicii Vatra Dornei, în sensul că:

Art. 2 Se aprobă vânzarea spațiului arătat la art.1, prin licitație publică.

Art. 3 Se aprobă efectuarea expertizei de evaluare financiară a spațiului arătat la pct.1, care va fi suspus spre aprobare Consiliului local.

Art. 4 Valoarea de pornire la licitație va face obiectul unei hotărâri de consiliu viitoare.

Art.5 Primarul municipiului, prin Direcția economică și Compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ANCUȚA VOIVOD

 

Contrasemnează

Pt.Secretarul Municipiului

Felicia Mezdrea

 

 

 

 

VATRA DORNEI

13.03.2007

NR.31