ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumei de 6600 lei pentru acordarea

de ajutoare în alimente cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paști

unor persoane singure și familii cu venituri reduse

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, , județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 13.03.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 - privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art.36 alin.(2) lit.”d” și alin.6 pct. 2 , precum și art 45 alin.1 din Legea nr.215/2001-a administrației publice locale - Republicată ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă suma de 6600 lei RON necesară acordării de pachete cu produse alimentare persoanelor singure și familiilor cu venituri reduse.

Art. 2 Se vor acorda 300 de pachete, fiecare în valoare de 22 lei RON, conținând produse alimentare de strictă necesitate.

Art. 3 Această sumă va fi alocată de la bugetul local, capitolul Asistență socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații, subcapitolul-cheltuieli materiale și servicii, alte acțiuni privind asistența socială.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Direcția de asistență socială și Serviciul Buget-contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ANCUȚA VOIVOD

 

Contrasemnează

Pt.Secretarul Municipiului

Felicia Mezdrea

 

 

 

VATRA DORNEI

13.03.2007

NR.33