ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2007

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 13.03.2007

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 - privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” și alin.4 lit.”a”, precum și art.45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2007, aprobat prin HCL nr.2/31.01.2007, rectificat prin HCL nr. 16/26.02.2007 cu suma de 60.000 lei.

Art. 2 Se completează lista de investiții cu poziția ,, Lucrări de cadastru imobiliar și edilitar” cu suma de 60.000 lei.

Art.3 Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ANCUȚA VOIVOD

 

Contrasemnează

Pt.Secretarul Municipiului

Felicia Mezdrea

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

13.03.2007

NR.34