ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de atestare a Municipiului Vatra Dornei ca Stațiune turistică de interes national.

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 13.03.2007

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.4 alin.(1) din H.G.nr. 867 /2006pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin.5 lit.“c”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale -Republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă documentația de atestare a Municipiului Vatra Dornei ca Stațiune turistică de interes national, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Serviciul DSIE, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ANCUȚA VOIVOD

 

Contrasemnează

Pt.Secretarul Municipiului

Felicia Mezdrea

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

13.03.2007

NR.35