ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea destinației volumului de masă lemnoasă

ce urmează a fi exploatată în anul 2007

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 13.03.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.4 alin.(1) din H.G.nr.1548/2006 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care poate fi recoltată în anul 2007 și Ordinul MAPDR nr.805/2006 privind aprobarea repartizării pe județe a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2007 din pădurile proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, din pădurile proprietate privată a persoanelor juridice de drept privat, din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice și din vegetația forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier național;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”și alin.5 lit.,,a”, precum și art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001. – a administrației publice locale -Republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă repartizarea pe ocoale silvice a volumului de masă lemnoasă, produse principale și secundare, în volum total de 7221 mc. ce poate fi exploatată în anul 2007 după cum urmează:

Art. 2 Se aprobă destinația masei lemnoase ce se va exploata în anul 2007, după cum urmează:

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Buget- Contabilitate și Compartimentul fond funciar, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ANCUȚA VOIVOD

 

Contrasemnează

Pt.Secretarul Municipiului

Felicia Mezdrea

 

 

 

 

VATRA DORNEI

13.03.2007

NR.37